Hongshan Hotel

Tel.: 027-87311888

Address: No. 1, Zhongbei Road, Wuchang District